+420 601 106 601

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost NRG International Realty s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování.

Vážení, 

společnost NRG International Realty („společnost NRG Reality“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost NRG Reality zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů. 

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti NRG Reality (www.nrgreality.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti NRG Reality dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například klientů, novinářů apod.).

Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost NRG Reality protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. 

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky. 

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost NRG Reality sama, jejímž je; zpracování protokolových souborů zpracovává společnost NRG Reality následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky: 

Zpracování osobních údajů pro zasílání poptávek formou newsletteru a zpracování osobních údajů z poptávek z jiných webů

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání poptávky přes kontaktní formulář bude společnost NRG Reality za těmito účely zpracovávat, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy a telefonu. Pokud poskytne návštěvník společnosti NRG Reality rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), bude společnost NRG Reality za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost NRG Reality zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách. 

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost NRG Reality zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní své údaje v poptávce do kontaktního formuláře a potvrdí odeslání kontaktního formuláře. Nebude-li zadání poptávky v kontaktním formuláři potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků návštěvníka a pro účely zachycení projevů návštěvníkovy vůle. 

2.3. společnost NRG Reality je oprávněna návštěvníka webových stránek dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnost NRG Reality - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

2.4. Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání zasílání newsletteru. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost NRG Reality sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost. Odvolání zasílání je možné kliknutím na odkaz „Odhlásit se z odběru Newsletter“ v zaslaném newsletteru.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem, koupí, nájmem nemovitosti či družstevního podílu

3.1. V případě uzavření dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy či dodání objednaných služeb bude společnost NRG Reality zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa. Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace může společnost NRG Reality vyžadovat poskytnutí osobních údajů v rozsahu: bankovní spojení a rodné číslo. Tyto osobní údaje společnost zpracuje pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a dále je nezpracovává. 

3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů bude společnost NRG Reality provádět za účelem realizace uzavřené dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy, dodání objednaných služeb, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. Společnost NRG Reality je oprávněna se klienta, který kupuje, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti NRG Reality - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

3.3. Společnost NRG Reality pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které jí klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jejich jednoznačné identifikace. Kopie průkazů totožnosti klientů nejsou dále společností NRG Reality zpracovávány. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti. 

3.4. Společnost NRG Reality bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné smlouvy či dohody uvedené v bodě 3.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost NRG Reality sama, anebo tímto pověří třetí osobu. 

3.5. E-mailové adresy a tel. čísla zákazníků, kteří uzavřou smlouvu či dohodu uvedenou v bodě 3.2 se společností NRG Reality, zpracovává společnost NRG Reality dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s poskytnutím služeb. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres a tel. čísel tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti NRG Reality spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu plnění služeb zákazníkům a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres s tel. čísel zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu. 

3.6. Společnost NRG Reality bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres a tel. čísel zákazníků provádět sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

Zpracování osobních údajů při poptávce na infolince

4.1. V případě klientovy poptávky na infolince bude společnost NRG Reality z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků klienta a pro účely zachycení projevů klientovy vůle zpracovávat poskytnuté osobní údaje takového klienta, a to v rozsahu, které takový klient sdělí v hovoru. 

4.2. Společnost NRG Reality je oprávněna se klienta, který poptává na infolince, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti NRG Reality - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

4.3. Společnost NRG Reality bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 3 let od hovoru uvedené v bodě 3.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost NRG Reality sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním požadavků, dotazů a stížností

5.1. Společnost NRG Reality si velmi váží svých zákazníků, a proto zřídila zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na společnost NRG Reality obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb. 

5.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti NRG Reality bude společnost NRG Reality zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost NRG Reality zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti NRG Reality). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti NRG Reality dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost NRG Reality nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. 

5.3. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost NRG Reality sama. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost NRG Reality oprávněna z důvodu oprávněného zájmu předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům k vyřízení dotazu, požadavku či stížnosti.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytnutím souhlasu pro zasílání marketingových či obchodních sdělení

6.1. V případě zájmu klienta o zasílání marketingových či obchodních sdělení, bude společnost NRG Reality za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu, který klient poskytl. Pokud poskytne návštěvník společnosti NRG Reality rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude společnost NRG Reality za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. 

6.2. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost NRG Reality sama, anebo tímto pověří třetí osobu. 

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti NRG Reality (viz níže), tak také zasláním na oznámení o odvolání souhlasu na emailovou adresu peceoklienty@nrgreality.cz. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti NRG Reality možné.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

7.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost NRG Reality na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. 

7.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost NRG Reality shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde. 

7.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, případně se obraťte na výrobce prohlížeče. 

Google Analytics a Google Adwords 

7.4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost NRG Reality službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

7.5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti NRG Reality nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována). 

7.6. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. 

7.7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i: 
instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics. 

7.8. V rámci služby Google Analytics využívá společnost NRG Reality i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější. 

7.9. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti NRG Reality vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde. 

Remarketing 

7.10. Společnost NRG Reality využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely: 

Užívání sociální pluginů

8.1. Webové stránky společnosti NRG Reality obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o: 

8.2. Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností NRG Reality, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

Zpracování osobních údajů novinářů

9.1. Novináři se mohou v souvislosti s výkonem jejich povolání obracet na společnost NRG Reality prostřednictvím e-mailové adresy peceoklienty@nrgreality.cz. V takovém případě společnost NRG Reality zpracovává jejich (poskytnuté) osobní údaje za účelem vyřízení odpovědi na jejich dotaz. 

9.2. Osobní údaje poskytují novináři dobrovolně a bez jejich znalosti by společnost NRG Reality nebyla schopna jejich dotaz vyřídit, proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Samotná odpověď na dotaz novináře je v systému společnosti NRG Reality uchovávána po dobu 90 dnů a následně je odstraněna či anonymizována. Identifikační údaje a oblast zájmu novináře (například výstavba prodejen, informování spotřebitelů o produktech atd.) zpracovává společnost NRG Reality dále až po dobu 2 let (od ukončení aktivní komunikace s novinářem), aby mohla kontaktovat novináře v situacích, kdy to bude nutné pro ochranu jejích práv a právem chráněných zájmů (například pro řádné informování veřejnosti). Osobní údaje jsou proto zpracovávány bez souhlasu novináře. 
9.3. Zpracování osobních údajů bude v tomto případě provádět společnost NRG Reality sama, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. 

9.4. V případě námitek proti tomuto zpracování kontaktujte společnost NRG Reality na e-mailové adrese peceoklienty@nrgreality.cz

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

10.1. Při zpracování osobních údajů společností NRG Reality nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost NRG Reality zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. 

10.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost NRG Reality zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů: 

10.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost NRG Reality zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti NRG Reality (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely skupiny NRG Reality  nebo pro ochranu před případnými soudními spory). 

10.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost NRG Reality zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti NRG Reality jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 10. 

10.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost NRG Reality zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

11.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost: 

NRG International Realty s.r.o.

IČO: 09757074

se sídlem Kutnohorská 10/55, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 341302/MSPH

bankovní účet vedený u Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu 1392721003/2700.

Tel.: +420 601 106 601
Email: info@nrgreality.cz 

11.2. Společnost NRG Reality zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím speciální e-mailové adresy peceoklienty@nrgreality.cz. 

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 1. 1. 2021.

Pobočky a makléři

Seznamte se s našim týmem makléřůzobrazit kontakty
Postaráme se o Vaše bydlení

Pokud jde o Váš domov, spokojte se jen s tím nejlepším.